Straipsniai

Moksliniai straipsniai

2020

„Tarptautinės jūrų teisės institutų reikšmė ES muitų teisės raidai ir Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimui: probleminiai aspektai“ iš „XXI amžiaus iššūkiai tarptautinei teisei: Liber Amicorum Sauliui Katuokai“ (red. J. Žilinskas et al.), p. 401-435. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2020, ISBN 978-9955-19-995-3;

„Conflicts of international and national customs law with EU customs law: the example of the Republic of Lithuania“ [Tarptautinės ir nacionalinės muitų teisės kolizijos su ES muitų teise: Lietuvos Respublikos pavyzdys], May 22, 2020, Lex Portus (2(22)’ 2020);

2019

„Uniformity of Application of the EU Customs Law: Problematic Aspects in the Baltic States“ [ES muitų teisės taikymo vienodumas: probleminiai aspektai Baltijos šalyse], Dec 30, 2019, Economics and Culture (De Gruyter), Vol. 16: Issue 2 (2019);

2017

„Application of the WTO Agreements in National Courts: Comparative Aspects of Worldwide and Lithuanian Judicial Practices“ [PPO susitarimų taikymas nacionaliniuose teismuose: pasaulinės ir Lietuvos teisminės praktikos lyginamieji aspektai], Dec 29, 2017, International Comparative Jurisprudence, Vol 3, No 2 (2017). ISSN online 2351-6674;

„The International Trade Between the EU and India Under the Conditions of Globalization: a Case Study of Practical Regulatory Problems in the EU and Individual Member States“ [Tarptautinė ES ir Indijos prekyba globalizacijos sąlygomis: praktinių jos reguliavimo problemų ES ir atskirose jos valstybėse narėse analizė], Dec 12, 2017, „Globalization and its Socio-Economic Consequences“: 17th International Scientific Conference Proceedings (Part VI.), 4th – 5th October, 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic;

„Tarptautinės muitų teisės šaltinių taikymo problemos Lietuvos teisinėje sistemoje“ [„Problems Involving the Application of International Customs Law Sources in the Lithuanian Legal System“; in Lithuanian], publikuota 2017 m. rugsėjo 8 d., Jurisprudencija, 2017, 24 (1), p. 166–189; ISSN 2029–2058 (online);

„International Legal Dimension in Regulation of Foreign Trade in the Republic of Lithuania and its Transformations: Comparative and Historical Aspects“ [Tarptautinis teisinis lygmuo reguliuojant užsienio prekybą Lietuvos Respublikoje ir jos pokyčiai: lyginamieji ir istoriniai aspektai], Aug 25, 2017, „Social Transformations in Contemporary Society“; Annual Journal of the Mykolas Romeris University, 2017 (5);

„Are the EU Member States Ready for the New Union Customs Code: Emerging Legal Issues On the National Level“ [Ar ES valstybės narės yra pasirengusios taikyti naująjį Sąjungos muitinės kodeksą: kylančios teisinės problemos nacionaliniu lygmeniu], Jun 27, 2017, „Economics and Culture“ (DE GRUYTER OPEN, 2017, 14(1), DOI:

„Practical Problems of Legal Regulation of Customs Duties Developing an International Trade Between the Republic of Lithuania And East Asian Countries“ [Muitų teisinio reguliavimo praktinės problemos plėtojant tarptautinę prekybą tarp Lietuvos Respublikos ir Rytų Azijos šalių], Feb 8, 2017, International Journal of Area Studies: A Journal of Vytautas Magnus University (DE GRUYTER), 2017, 11(2);

2016

„Legal Aspects of the Implementation of European Union’s Common Commercial Policy: Lithuanian Experience and Practice“ [Teisiniai Europos Sąjungos bendros prekybos politikos įgyvendinimo aspektai: Lietuvos patirtis ir praktika], Dec 30, 2016, Economics and Culture, 2016, 13(2); DOI: 10.1515/jec-2016-0008; ISSN (Online) 2256-0173;

„Edukologinis požiūris į mokesčių raštingumo ugdymą: prielaidos ir perspektyvos Lietuvoje“ [Educological Approach to Tax Literacy: Assumptions and Perspectives in Lithuania], 2016 m. gruodžio 9 d., Socialinių mokslų studijos/Societal Studies, 2016, 8(1); DOI:10.13165/SMS-16-8-1-6; ISSN 2029-2244 (online);

„Application of Rules on Burden of Proving the Customs Origin of Imported Goods in International Trade: Problematic Aspects in Lithuania“ [Taisyklių, reglamentuojančių importuojamų prekių muitinės kilmės įrodinėjimą, taikymas tarptautinėje prekyboje: probleminiai aspektai Lietuvoje], Dec 2016, Whither our economies – 2016: 5th International Scientific Conference, October 20-21, 2016 : Conference Proceedings / Mykolas Romeris University, Faculty of Economics and Finance Management. ISSN: 2029-8501. [Business Source Corporate Plus];

„Legal Issues of Improving the Inter – Institutional Cooperation in the Fight Against the Import Taxes and Import VAT Fraud: Lithuanian Example“ [Tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisiniai klausimai kovojant su sukčiavimu importo mokesčių ir importo PVM srityje: Lietuvos pavyzdys], Dec 2016, Whither our economies – 2016: 5th International Scientific Conference, October 20-21, 2016 : Conference Proceedings / Mykolas Romeris University, Faculty of Economics and Finance Management. ISSN: 2029-8501. [Business Source Corporate Plus];

„The Taxation of Imported Fuel Products: Legal and Economic Issues of Tackling VAT and other Import Taxes Fraud in the EU and Lithuanian Republic“ [Importuotų kuro produktų apmokestinimas: teisiniai bei ekonominiai PVM ir kitų importo mokesčių sukčiavimo problemų sprendimo būdai ES ir Lietuvos Respublikoje], Dec 2016, Whither our economies – 2016: 5th International Scientific Conference, October 20-21, 2016 : Conference Proceedings / Mykolas Romeris University, Faculty of Economics and Finance Management. ISSN: 2029-8501. [Business Source Corporate Plus];

„Application of Soft Law Instruments in International Economic Law: Insights on Lithuanian Practice on the Legal Regulation of Customs Duties“ [Švelniosios teisės priemonių taikymas tarptautinėje ekonominėje teisėje: įžvalgos dėl Lietuvos praktikos teisinio muitų reglamentavimo srityje], Jun 2016, Social Transformations in Contemporary Society 2016 (1), Annual Journal, Mykolas Romeris University. ISSN 2345-0126 (online)

„Problems of Customs Legal Regulation in International Trade Between the European Union, Russia and China: Analysis of Lithuanian Judicial Practice since 2010“ [Muitų teisinio reguliavimo problemos tarptautinėje prekyboje tarp Europos Sąjungos, Rusijos ir Kinijos: Lietuvos teismų praktikos analizė nuo 2010 m.], Jun 2015, Social Transformations in Contemporary Society 2015 (1), Annual Journal, Mykolas Romeris University. ISSN 2345-0126 (online);

„Problematic aspects of international trade between the United States of America and the Republic of Lithuania in the Lithuanian judicial practice“ [Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos Respublikos tarptautinės prekybos probleminiai aspektai Lietuvos teisminėje praktikoje], May 2015, Practice and research in private and public sector -2015: 5th international scientific conference: conference proceedings. ISSN 2029-7378;

2014

„Evolution of customs law in Lithuania after the entry to the European Union: ten years of experience“ [Muitų teisės raida Lietuvoje po įstojimo į Europos Sąjungą: dešimties metų patirtis], Jun 2014, Social Transformations in Contemporary Society 2014 (1), Annual Journal, Mykolas Romeris University. ISBN 9789955196662;

2013

„Development trends of European Union countries tax systems in the period of global economic crisis (yrs. 2008-2012)“ [Europos Sąjungos šalių mokesčių sistemų raidos tendencijos pasaulinės ekonominės krizės laikotarpiu (2008–2012 m.)], Oct 2013, Societal innovations for global growth: research papers = Socialinės inovacijos globaliai plėtrai No. 1(2). ISSN 2335-2450;

„Pre-trial settlement of disputes with customs in Lithuania: development of legal regulations, it’s problems and prospects“ [Ikiteisminis ginčų su muitine sprendimas Lietuvoje: teisinio reglamentavimo raida, problemos ir perspektyvos], Jun 2013, Social Transformations in Contemporary Society 2013 (1), Annual Journal, Mykolas Romeris University. ISSN 2345-0126 (online);

2009

„The Conception and Application of the Principle of Justice in Education in Practice of Administrative Courts of the Republic of Lithuania“ [Teisingumo principo samprata ir taikymas Lietuvos Respublikos administracinių teismų praktikoje], Feb 20, 2009 Social Education / Socialinis Ugdymas. 2009, Vol. 9 Issue 20-2, p. 140-152. 13 p.

Straipsniai praktikams

Nuo 2019 m. spalio mėn. iki dabar – reguliariai skelbiami straipsniai bei apžvalgos mokesčių ir muitų teisės temomis portale „TeisėPro“ (skiltyje „Komentarai“) ir praktiniuose leidiniuose „Muitų teisė praktikams“ (lietuvių kalba) bei „Customs Compliance & Risk Management” (anglų kalba), daugiau informacijos:

Gediminas Valantiejus, Daiva Lileikienė, “Žemiausios kainos viešųjų pirkimų efektas: Lietuvos statybų pramonėje dominuoja kaimynai”, 15min, 2021 m. gegužės 4 d.;

Gediminas Valantiejus, “COVID-19 antroji banga ir mokesčių teisinis reguliavimas Lietuvoje: ko galime tikėtis 2021 m.?”, DELFI, 2021 m. sausio 9 d.;

Gediminas Valantiejus, Greta Vaicekauskaitė “Apkartusi opcionų mokestinė našta: į ką atkreipti dėmesį ateityje?”, DELFI, 2020 m. lapkričio 12 d.;

Gediminas Valantiejus, Greta Vaicekauskaitė, „Opcionas: darbuotojams papildoma motyvacija, darbdaviui – mokestinė lengvata?“, DELFI, 2020 m. sausio 25 d.;

Gediminas Valantiejus, „Vadovų, buhalterių ir apskaitą tvarkančių įmonių teisinė atsakomybė už buhalterinės apskaitos taisyklių pažeidimus: praktinio taikymo ypatumai ir problemos Lietuvoje“,  Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga 3, 754 (2020);

Gediminas Valantiejus, „Darbuotojų apmokestinimo teisinio reguliavimo pokyčiai: į ką atkreipti dėmesį 2020 m?“, HR Hint online, 2020 sausio 12 d.;

Gediminas Valantiejus, „Teismų praktika bylose dėl importuotų prekių tarifinio klasifikavimo: aktualijos ir naujovės“, Mokesčių žinios, 2015, 39 (934);

Gediminas Valantiejus, Akcizų mokesčio lengvatos kuro produktams ir jų praktinio taikymo problemos teismų praktikoje, Mokesčių žinios, 2015, 30 (925);

Gediminas Valantiejus, CMR važtaraščio reikšmė įrodinėjant 0 proc. PVM tarifo taikymą prekių tiekimui į ES valstybes: aktuali teismų praktika, Mokesčių žinios, 2015, 24 (919);

Gediminas Valantiejus, Mokesčio mokėtojo teisės į PVM atskaitą įgyvendinimo naujovės: aktuali mokestinių ginčų praktika, Mokesčių žinios, 2015, 13 (908).

Turite klausimų?

Turite klausimų, bet neturite atsakymų? Susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime.

Bet kuriais susijusias klausimais visuomet galite kreiptis:

Tel.: +370 668 82 788

El. p.: gediminas@gvlex.lt